Přehled v češtině - Klösterreich
 

Přehled v češtině

Srdečně vítejte v klášterní říši: kultura, setkávání, víra

Klös­ter­reich je plat­for­mou pro všech­ny, kteří chtě­jí aktiv­ně obje­vit kul­turu, set­ká­vá­ní a víru, pono­řit se do nich, pus­tit se do jejich poz­ná­vá­ní a chtě­jí tuto nabíd­ku aktiv­ně prožít.

Být volný na přes­táv­ku v kaž­do­den­ním živo­tě, kul­tivo­vat pro­s­pěš­né rituá­ly, zapo­jit se do alter­na­tiv­ních ryt­mů živo­ta, slyšet ticho – a to v klá­š­terní komu­ni­tě na delší nebo kra­tší dobu. Jak na to? – Tedy srdečně vítej­te v “klá­š­terní říši”!
Žens­ké a mužs­ké klá­š­tery ote­ví­ra­jí volný pros­tor pro tělo, ducha a duši, sdí­le­jí s vámi pokla­dy víry, mod­lit­by a boha­té­ho kul­turní­ho dědict­ví. Odnes­te si s sebou do své­ho živo­ta něco z těch­to pokla­dů osvě­dče­né tradice!

Sdružení Klös­ter­reich vzniklo v Rakous­ku a dnes má čle­ny v pěti evrops­kých zemích – zde nalez­ne­te přehled:

Rakousko

Benediktinský klášter Altenburg (German/DE)

BAROKNÍ PERLA WALDVIERTLU, KLÁŠTER POD KLÁŠTEREM, KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

Abt Pla­ci­dus Much-Stra­ße 1
3591 Altenburg
(T): +43 (0)2982/3451–18
(F): +43 (0)2982/3451–58
alten­burg@kloesterreich.com
www.stift-altenburg.at

Klášter augustiniánů kanovníků v Reichersbergu nad Innem (German/de)

BAROKNÍ PERLA NA BŘEHU ŘEKY INN U BAVORSKÝCH HRANIC SE STAROBYLOU KNIHOVNOU, SKVOSTNÝMI FRESKAMI A MRAMOROVOU VÝZDOBOU KOSTELA.

Hof­mark 1
4981 Rei­chers­berg am Inn
Österreich
(T) +43 (0)7758 2313–0
(F) +43 (0)2822 20202–50

www.stift-reichersberg.at

Německo

Švýcarsko

Česká republika

Benediktinský klášter Rajhrad

JAKO FÉNIX Z POPELA – HISTORICKÁ KNIHOVNA A MUZEUM PÍSEMNICTVÍ

Klá­š­ter 1
66461 Rajhrad
Tsche­chi­sche Republik
(T) +420 547 230 027
(F) +43 (0)2822 20202–50

www.rajhrad.cz/benediktini/

Premosntrátský klášter Želiv

KLÁŠTERNÍ KOSTEL NAVRŽENÝ SANTINI-AICHLEM, KLÁŠTERNÍ PIVOVAR A HOTEL

394 44 Želiv 122
Tsche­chi­sche Republik
(T) +420 731 598 889
(F) +43 (0)2822 20202–50

www.zeliv.eu

Maďarsko