Áttekintès magyarul - Klösterreich
 

Áttekintès magyarul

Kultúra, találkozás, hit: Üdvözöljük a Klösterreich oldalán!

A Klös­ter­reich egy kereső- és tájé­ko­zó­dá­si felü­let min­dazok szá­má­ra, akik a kul­tú­ra, a talál­ko­zás­ok és a hit kapcsán aktív fel­fe­de­zés­re, elmé­lyü­lés­re, bekapc­soló­dás­ra és ezen lehe­tő­ségek tuda­tos áté­lé­sé­re vágynak.

Szabadul­ni a hét­köz­na­pok for­ga­ta­gá­ból, léle­ke­melő szert­ar­tás­o­kat foly­tat­ni, alter­na­tív éle­trit­mus­ok­ba bekapc­solód­ni, hall­ga­t­ni a csen­det– és min­dezt rövi­debb-hoss­zabb ideig egy kolosto­ri közös­ség rés­ze­ként. Hogyan lehe­tsé­ges ez? Üdvö­z­öl­jük a Klös­ter­reich oldalán!
Apá­ca­zár­dák és kolo­sto­rok nyúj­ta­nak szabad teret a test­nek, szel­lem­nek és léle­knek, és meg­osz­t­ják Önök­kel a hit és az imád­ság kinc­seit, illet­ve gaz­dag kul­turá­lis örökségüket.
Vigy­en az éle­té­be vala­mit ezen bevált hagyomá­n­yok érté­kei közül!

A Klös­ter­reich Egye­sü­let Aus­z­triá­ban jött lét­re, és öt euró­pai ország­ban van­nak tag­jai- íme egy áttekintés:

Ausztria

Altenburgi Bencés Apátság (German/DE)

WALDVIERTEL BAROKK ÉKSZEREI, KOLOSTOR A KOLOSTOR ALATT, KOLOSTORI KERTEK

Abt Pla­ci­dus Much-Stra­ße 1
3591 Altenburg
(T): +43 (0)2982/3451–18
(F): +43 (0)2982/3451–58
alten­burg@kloesterreich.com
www.stift-altenburg.at

Reichersbergi Ágoston-rendi Apátság (German/DE)

BAROKK ÉKKŐ AZ INN FOLYÓ KÖZELÉBEN BAJORORSZÁGBAN, RÉGI KÖNYVTÁRRAL, CSODÁLATOS FRESKÓKKAL ÉS MÁRVÁNY REMEKMŰVEKKEL A TEMPLOMBAN.

Hof­mark 1
4981 Rei­chers­berg am Inn
Österreich
(T) +43 (0)7758 2313–0
(F) +43 (0)2822 20202–50

www.stift-reichersberg.at

Németország

Svájc

Csehország

Rajhradi Bencés Apátság (German/DE)

MINT FŐNIX A HAMVAIBÓL – TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR ÉS IRODALMI MÚZEUM

Klá­š­ter 1
66461 Rajhrad
Tsche­chi­sche Republik
(T) +420 547 230 027
(F) +43 (0)2822 20202–50

www.rajhrad.cz/benediktini/

Zelivi Premontrei Kolostor (German/DE)

SANTINI-FÉLE KOLOSTORI TEMPLOM, KOLOSTORI SÖRFŐZDE ÉS HOTEL

394 44 Želiv 122
Tsche­chi­sche Republik
(T) +420 731 598 889
(F) +43 (0)2822 20202–50

www.zeliv.eu

Magyarország